Haryt

Bio ereýän süýüm vakuum emele getiriş şekilleri

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.Bio ereýän süýüm adam bedeniniň suwuklygynda erär, adam saglygyna zyýan bermez, hapalanmaz, erkin, ýaşyl, daşky gurşawa zyýanly we izolýasiýa materialyna zyýan berer.

Bio ereýän wakuum emele getiriş görnüşi, bio ereýän köp süýüm bilen wakuum emele getirişinde öndürilýär.Käbir senagat pudagynda aýratyn islegi kanagatlandyrmak üçin döredilen ýörite şekilli önüm.Wakuum emele getirýän önümleriň hersi birmeňzeş ululykda we şekilli galypda zerur.Dürli hil talaplaryna görä dürli baglaýjylar we goşundylar ulanylýar.Wakuum emele getiriş görnüşi pes ýylylyk geçirijiligi, gowy izolýasiýa täsiri, ýeňil agram we ýokary zarba garşylygy we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir.

Adaty aýratynlyklar

Pes bio dowamly
Pes ýylylyk kuwwaty, pes ýylylyk geçirijiligi
Ajaýyp himiki durnuklylyk
Ajaýyp ýylylyk durnuklylygy we termiki zarba garşylygy
Windeliň garşysyna ajaýyp eroziýa

Adaty amaly

Senagat peçiniň gapysy, ot ýakýan kerpiç, deşik deşik, termometr deşigi
Alýumin ýygnaýan tank we kir ýuwmak
Specialörite metallurgiýa tundish, çüýrük peç, guýma agzy peç, izolýasiýa guýma kellesi, RCF möhüm
Raýat we senagat gyzdyryjyda ýylylyk şöhlelenmesi
Dürli ýörite ýanýan kamera, laboratoriýa elektrik peji

Adaty önüm aýratynlyklary

Bio ereýän süýümli wakuum emele getiriş görnüşleri Adaty önüm aýratynlyklary
VF şekilli önüm Bio ereýän süýüm VF şekilleri
Hemişelik çyzykly gysyş (%) 1000 ℃ × 24h≤4
SiO2 (%) 60-68
CaO (%) 25-35
MgO (%) 4-7
Al2 O3 < 1.0
Elýeterlilik Müşderileriň çyzgysy
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary, adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär.Netijeleri spesifikasiýa maksatlary üçin ulanmaly däl.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň