Haryt

Bio ereýän süýüm moduly / AES moduly

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bio ereýän süýüm (Bio-ereýän süýüm) esasy himiki düzüm hökmünde CaO, MgO, SiO2 alýar, ösen tehnologiýa bilen öndürilen täze görnüşli materialdyr.Bio ereýän süýüm adam bedeniniň suwuklygynda erär, adam saglygyna zyýan bermez, hapalanmaz, erkin, ýaşyl, daşky gurşawa zyýanly we izolýasiýa materialyna zyýan berer.

Bio ereýän süýüm moduly gysylan bio ereýän süýüm ýorgandan ýasalýar.Bu modul, senagat peçlerinde ýörite ýylylyk izolýasiýa talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi.Önümçilik wagtynda dürli ereýän giňelmegi üpjün etmek we gurnandan soň syzmazlyk üçin bio ereýän süýümli modul käbir gysyş tizligini saklaýar.Bio ereýän süýümli modul, peçleriň köpüsinde çalt we netijeli gurnamagy üpjün etmek üçin dürli labyr ulgamlaryna gabat gelip biler.

Adaty aýratynlyklar

Pes bio dowamly
Çalt we aňsat gurnama
Çalt we aňsat abatlamak
Pes ýylylyk geçirijiligi, gowy energiýa tygşytlaýjy täsiri
Gurmak we abatlamak üçin az çykdajylar
Gurmakdan soň çalt ulanyp, ýylatmak we goldamak zerurlygy ýok
Gyzgyn ýüzden uzakda labyr ulgamy, pes tempde işleýär

Adaty amaly

Polat, Reňkli
Enjamlar, gurluşyk
Nebit-himiýa we himiýa senagaty

Adaty önüm aýratynlyklary

Bio ereýän modul adaty önüm aýratynlyklary
Haryt ady Bio ereýän süýüm moduly
Temperatura derejesi ℃ 1260
Maslahat berilýän iş temperaturasy ℃ 001100
Süýümiň diametri (μm) 3 ~ 5
Suratyň mazmuny (Φ≥0.212mm) (%) ≤15
Hemişelik çyzykly gysylma (1000 ℃ * 24h) (%) ≤4
Dykyzlygy (kg / m³) 160-220
SiO2 (%) 60-68
CaO (%) 25-35
MgO (%) 4-7
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary, adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär.Netijeleri spesifikasiýa maksatlary üçin ulanmaly däl.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň