Habarlar

 • Keramiki süýümli tegelek örülen ýüp we inedördül örülen ýüp

  Önümiň beýany: Keramiki süýümli tegelek örülen ýüp we inedördül örülen ýüp, esasy material hökmünde keramiki süýümli pagtany, aşgar erkin aýna filamentini ýa-da güýçlendiriji material hökmünde ýokary temperatura çydamly poslamaýan polatdan ýasalan sim ulanyp, dokma tehnologiýasy arkaly gaýtadan işlenýär ...
  Koprak oka
 • Keramiki süýüm tagtasyny nädip gurmaly

  1. Hünär usuly we seresaplylyk Keramiki süýüm tagtasynyň energiýa tygşytlaýjy täsiri bazar tarapyndan ykrar edildi.Bu önüm ýokary temperatura peçlerinde ulanylanda, adatça ýeňil refrakter kerpiçleriň arka ýüzünde ulanylýar.Belli bir berklik we ideal reklama sebäpli ...
  Koprak oka
 • Keramiki süýüm tagtasynyň maksady näme?

  Keramiki süýüm tagtasy diňe bir gaty berk gurluşa eýe bolman, eýsem berk berkligi we güýji bilen ýel bilen aňsat poslamaýar.Ikinjiden, onuň gysyjy güýji gaty ýokary we hyzmat möhleti hem gaty uzyn.Mundan başga-da, keramiki süýüm ekologiýa taýdan arassa önüm ...
  Koprak oka
 • Keramiki süýüm tagtasynyň esasy ulanylyşy haýsylar?

  1. Keramiki süýüm tagtasy, sementde we beýleki gurluşyk materiallary pudagynda peçleriň izolýasiýasyny goldamak üçin ulanylýar;2. Nebit-himiýa, metallurgiýa, keramika we aýna pudaklarynda peç örtük izolýasiýasy;3. Keramiki süýüm tagtasy ýylylygy bejermek sütükleriniň izolýasiýasyny goldamak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Keramiki süýüm önüminiň beýany

  Wakuum emele getiriş prosesi bilen işlenýär.Highokary arassalykly refrakter oksidleri organiki baglaýjylar bilen birleşdirip gaýtadan işlenýän ýeňil we çeýe refrakter süýüm izolýasiýa materialy.Keramiki süýümli wakuum emele getiriji mat, güýçli we çeýeligi bilen köp funksiýaly önüm ...
  Koprak oka
 • Keramiki süýümiň adaty ulanylyşy

  Polat pudagy: giňelýän bogunlar, izolýasiýa, izolýasiýa listleri we galyndy izolýasiýasy;Reňkli metal senagaty: erginleri öz içine alýan mis we mis guýmak üçin ulanylýan tundish we akym kanal örtükleri;Temperatureokary temperaturaly gap.Keramika senagaty: ýeňil peçli awtoulag gurluşy we gyzgyn ýüz ...
  Koprak oka
 • Keramiki süýüm tagtasynyň aýratynlyklary

  Täze organiki däl keramiki süýüm tagtasy gaty pes organiki maddany öz içine alýar we çilimsiz, yssyz we açyk alawlara, ýokary temperaturalara we ýokary yssylyga sezewar bolanda güýç we gatylygy ýokarlandyrýar.Täze enjamlaryň, önümçilik prosesleriniň we formulalaryň ulanylmagy täze organiki däl ...
  Koprak oka
 • Keramiki süýümiň organiki däl önümleriniň aýratynlyklary

  ◎ Pes ýylylyk kuwwaty we pes ýylylyk geçirijiligi Highokary gysyjy güýç good Gowy berkligi bilen döwülmedik material ◎ Adaty ululygy we oňat tekizligi Birmeňzeş gurluş, maşyn bilen işlemek Üznüksiz önümçilik, birmeňzeş süýüm paýlanyşy we durnukly öndürijilik Ajaýyp ...
  Koprak oka
 • Haryt aýratynlyklary we gaplama

  Ulanyş temperaturasyna görä, keramiki süýümli kagyzy iki görnüşe bölüp bolar: 1260 ℃ görnüşi we 1400 ℃ görnüşi;Ulanyş funksiýasyna görä “B” görnüşine, “HB” görnüşine we “H” görnüşine bölünýär.“B” görnüşli keramiki süýümli kagyz s ...
  Koprak oka
 • Keramiki süýümli kagyzy ulanmagyň gerimi

  Ulanyş gerimi: Barýer termiki gysga utgaşdyryjy izolýasiýa möhürleýji gaznany giňeltmek Bilelikdäki izolýasiýa (sinteziýa garşy) material Öý hojalygynyň ýyladyş desgalaryna dilimlemek Ulaglardaky ýylylyk garşylyk materiallary (dymdyrmak we işleýiş enjamlary, ýylylyk galkanlary) ...
  Koprak oka
 • Keramiki süýümli tagta önümleriniň aýratynlyklary

  Tekiz tagtanyň üstü pes hapalyk düzümi, birmeňzeş dykyzlygy we galyňlygy Iň ýokary mehaniki we gurluş güýji Pes ýylylyk geçirijiligi, pes gysylmagy Howa akymynyň eroziýasyna garşylyk
  Koprak oka
 • Keramiki süýüm tagtasy çyglylygyň öňüni alyp biler

  Keramiki süýüm tagtasy ýangynyň öňüni almak, termiki izolýasiýa we izolýasiýa üçin ulanylýar.Keramiki süýüm tagtanyň özi çyglylygyň öňüni alyp bilmeýär, sebäbi ýokary gözenekli we çyglylygy siňdirmek aňsat.Keramiki süýüm tagtasy siňdirilenden soň izolýasiýasyny ýitirer we iň gowy termiki geçiriji bolar ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4