Haryt

Keramiki süýüm vakuum emele getiriş şekilleri

Keramiki süýüm wakuum emele getiriji şekil, keramiki süýümli köp süýümli wakuum emele getirişinde öndürilýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Keramiki süýüm wakuum emele getiriji şekil, keramiki süýümli köp süýümli wakuum emele getirişinde öndürilýär.Käbir senagat pudagynda aýratyn islegi kanagatlandyrmak üçin döredilen ýörite şekilli önüm.Wakuum emele getirýän önümleriň hersi birmeňzeş ululykda we şekilli galypda zerur.Dürli hil talaplaryna görä dürli baglaýjylar we goşundylar ulanylýar.Wakuum emele getiriş görnüşi pes ýylylyk geçirijiligi, gowy izolýasiýa täsiri, ýeňil agram we ýokary zarba garşylygy we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir.

Adaty aýratynlyklar

Pes ýylylyk kuwwaty, pes ýylylyk geçirijiligi
Ajaýyp himiki durnuklylyk
Ajaýyp ýylylyk durnuklylygy we termiki zarba garşylygy
Windeliň garşysyna ajaýyp eroziýa

Adaty amaly

Senagat peçiniň gapysy, ot ýakýan kerpiç, deşik deşik, termometr deşigi
Alýumin ýygnaýan tank we kir ýuwmak
Specialörite metallurgiýa tundish, çüýrük peç, guýma agzy peç, izolýasiýa guýma kellesi, RCF möhüm
Raýat we senagat gyzdyryjyda ýylylyk şöhlelenmesi
Dürli ýörite ýanýan kamera, laboratoriýa elektrik peji

Adaty önüm aýratynlyklary

Keramiki süýüm vakuum emele getiriş görnüşleri Adaty önüm aýratynlyklary
VF şekilli önüm Standart arassalyk HP şekilleri Alokary arassalyk şekili AZS şekili
Haryt kody MYTX-BZ-05 MYTX-GC-05 MYTX-GL-05 MYTX-HG-05
Hemişelik çyzykly gysyş (%) 1000 ℃ × 24h≤4 1100 ℃ × 24h≤4 1200 ℃ × 24h≤4 1350 ℃ × 24h≤4
Elýeterlilik Müşderileriň çyzgysy
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary, adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär.Netijeleri spesifikasiýa maksatlary üçin ulanmaly däl.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň