Haryt

Howa izolýasiýasy duýuldy

Howa izolýasiýa duýgusy ýumşak, gidrofob, ýokary temp durnukly, ýangyna garşy, ýangyn saklaýjy izolýasiýa materialy, mikropor materiallardan we organiki däl süýüm materiallaryndan durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Howa izolýasiýa duýgusy ýumşak, gidrofob, ýokary temp durnukly, ýangyna garşy, ýangyn saklaýjy izolýasiýa materialy, mikropor materiallardan we organiki däl süýüm materiallaryndan durýar.
“Airgel izolýasiýa duýgusy” pes ýylylyk geçirijiligi, pes dykyzlygy, monolit suwdan goraýjy, ýangyna garşy we ýangyn saklaýjy (A1 derejesi), ses siňdiriş we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir, energiýa tygşytlaýjy, ýaşyl we daşky gurşawa arassa.

Adaty aýratynlyklar

Suw geçirmeýän gowy öndürijilik
Suwy ýok etmek derejesi 99% -den ýokary, suwuň siňdiriliş derejesi 0,6% -den pes, transporasiýa we gurnama wagtynda suwuň siňdirilmegi netijesinde ýüze çykýan ýylylyk geçirijiliginiň ýokarlanmagynyň öňüni alyp biler we suw turbalaryna, enjam izolýasiýa gurluşlaryna girip, ýylylyk ýitgisini azaldyp biler.
Pes ýylylyk geçirijiligi, ýer tygşytlamak
“Airgel” önümleri aşa pes ýylylyk geçirijiligine eýedir, adaty izolýasiýa materiallarynyň galyňlygynyň diňe 1/3 bölegi, az ýylylyk ýitgisi we ýer tygşytlamak, has aňsat hyzmat etmek bilen şol izolýasiýa täsirine ýetýär.
iş möhletiniň durnuklylygy
“Airgel” önümleri ajaýyp ýylylyk durnuklylygyna, ownuk hemişelik çyzykly gysylmagyna, uzak möhletli işinde durnukly.
Daşky gurşaw dost
Önümçilik daşky gurşawa arassa.“Airgel” önümleri organiki däl materiallary çig mal hökmünde alýar, önümçilik erginsiz ýaşyl, adam üçin zyýanly materiallary, turbalar we enjamlar üçin eroziýa ýok.
Ygtybarly we ýangyn
“Airgel” önümleri ýangyna garşy A1 ýangyjy däl derejä ýetýär, ýokary temp astynda howpsuz, alaw, tüsse, ys ýok.
Ansat gurnama
“Airgel” önüminiň ýeňil agramy, ýeňil kesilmegi, aňsat gurulmagy, egilmezligi, haýran galdyryjy, ulag we gurnama astynda gurluşyň ýok edilmeginden gaça duruň.

Adaty amaly

Nebit-himiýa: izolýasiýa gatlagynyň galyňlygyny azaldyň, köp ýer tygşytlaň.Daşarky tempiň we energiýanyň tygşytlanyşynyň peselmegi.
Kuwwat öndürmek: Energiýany tygşytlamak, izolýasiýa materialy has uzak hyzmat ediş sikli.“Airgel” önümleriniň ajaýyp öndürijiligi enjamlaryň uzak möhletli durnukly işlemegini üpjün edýär.
Gömülen turba: Pes ýylylyk ýitgisi, “Airgel” önümi “gaz plýonkasynyň nemlendiriji täsiri”, pes ýylylyk ýitgisi, uzak aralyk aralygy maýa goýumlaryny tygşytlaýar.
Awtoulag: Ot we ýokary temp izolýasiýasy, batareýanyň aşa gyzmagy sebäpli ýüze çykýan awtoulag ýangyndan gaça duruň.
Tempokary templi peç: Ajaýyp ýokary temp durnuklylygy, gowy energiýa tygşytlylygy, tygşytlaýjy.

Adaty önüm aýratynlyklary

“Airgel” izolýasiýasy adaty önüm aýratynlyklaryny duýdy

Haryt ady

Howa izolýasiýasy duýuldy

Haryt kody

MYNM-600Z

Klassifikasiýa temperatura derejesi (° C)

≤ 650 ℃

Malylylyk durnuklylygy

Organiki däl gaýtadan işlemek, zähersiz.

Nominal dykyzlygy (kg / m3)

160 ± 15

Galyňlygy (mm)

6/10/20

Malylylyk geçirijiligi (W / m · k) 300 ℃

0.033

400 ℃

0.048

Suwdan goraýan nyrh

Monolit suwy ýoklaýyş derejesi ≥99%, suwuň siňdirilmegi ≤0,6%

Izolýasiýa gurluşy Inçe, ýeňil agram, gowy ýer ulanmak, energiýa tygşytlamak.
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär.Netijeleri spesifikasiýa maksatlary üçin ulanmaly däl.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler