Haryt

Tempokary temp çydamly minom

Çekişýän kerpiç, gurnalan kerpiç, organiki däl baglaýjy we garyndy bilen deň hilli poroşokdan ýasalan organiki däl baglaýjy materialyň täze görnüşidir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çekişýän kerpiç, gurnalan kerpiç, organiki däl baglaýjy we garyndy bilen deň hilli poroşokdan ýasalan organiki däl baglaýjy materialyň täze görnüşidir.
Iki görnüşe bölünýär, ýagny howa sazlaýjy we ýylylyk sazlaýjy görnüşler.1400, 1600 we 1750 üç synpdan ybarat bolup, olaryň her biri ýeňil agram we agyr agram görnüşlerine bölünýär.
Kerpiç görnüşine görä çydamly kerpiç ulanylmaly.

Adaty aýratynlyklar

ajaýyp integrasiýa
gowy gözenek;eroziýa garşylygy;uzak ömri
ýüküň aşagynda ýokary refraktorlyk
aňsat gurnamak
ýokary baglanyşyk güýji
ýokary arassalyk

Adaty amaly

dürli peçler üçin asma
berkidiji süýümli ýorgan we tagta

Adaty önüm aýratynlyklary

Çekişme howasy önüminiň aýratynlyklary

Haryt kody MYJN-1400 MYJN-1600 MYJN-1750
Klassifikasiýa temperaturasy (℃) 1400 1600 1750
Dykyzlygy (g / cm³) 1700 1900 2000
Rupter güýji (Mpa) (110 from-dan gurandan soň) 3.1 3.5 3.7
Hemişelik çyzykly gysyş (%) (110 from-dan gurandan soň) 3 2.5 2.2
Çekişme derejesi (℃) 601760 901790 901790
Himiki düzümi (%) Al2O3 35 43 55
Fe2O3 1.3 1.2 0.9
Bellik: Görkezilen synag maglumatlary, adaty proseduralar boýunça geçirilen synaglaryň ortaça netijesidir we üýtgeýär.Netijeleri spesifikasiýa maksatlary üçin ulanmaly däl.Sanawda öndürilen önümler ASTM C892-e laýyk gelýär.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň